Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
02 Mart 2022

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
 

06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve Sağlık Bakanlığının 14.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Genelge” uyarınca;  Sağlık kuruluşunda çalışan personelin hasta/hasta yakını tarafından sözel veya fiziksel  açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan ya da zarar görmesi muhtemel durumlarda çalışana adli süreç konusunda rehberlik hizmeti verilmesi, işlemlerin çalışanlarla birlikte sürdürülmesi amacıyla Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

 

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Görevleri;

 
 1Kamu sağlık tesislerinde çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarının takibini sağlamak, var olan ve yeni kurulacak çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, gerekli personelin istihdamını sağlamak üzere planlama yapmak, personel ihtiyacının giderilememesi halinde personel alım politikaları doğrultusunda talepte bulunarak ihtiyacın karşılanmasını sağlamak
2Çalışanlardan gelen dilek, şikayet ve önerileri almak
 3Gelen başvuruları raporlandırmak, takibini yapmak
 4 Çalışan Hakları ve Güvenliği ile ilgili araştırma/geliştirme çalışmaları yapmak
 5 Sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlamak
 6 Şiddet olaylarını ilgili birimlere/yerlere bildirmek, eş zamanlı olarak adli mercilere intikal ettirmek. Ayrıca www.beyazkod.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Bakanlık beyaz kod sistemindeki mevcut formları doldurmak
 7 Beyaz Kod verilerini toplamak ve değerlendirerek düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak
 8 Sağlık çalışanlarının şiddetle karşılaşması durumunda uyulması gereken iş akışını belirlemek
 9 Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin arttırılmasını sağlamak
 10 Sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması amacıyla sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik tedbirler almak
 11 Şiddete uğrayan çalışanlar için gerekli koşulda psikososyal destek sağlamak
 12 Mobbing başvurularını değerlendirmek
 13 Çalışan memnuniyeti hakkında oluşturulan anketlerin yapılmasına yardımcı olmak ve Kalite Yönetim Birimi ile koordineli çalışmak
 14 Hastane çalışanlarının çalışan hakları ve güvenliği uygulamalarına ilişkin eğitim faaliyetlerini izlemek/yürütmek
  
  
BEYAZ KOD 
 
Beyaz Kod Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 2.0 da belirtildiği üzere fiili veya sözel şiddete maruz kalması sebebiyle 1111’i tuşlayarak “Beyaz Kod” ihbarı yapan sağlık çalışanı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 7/ 24 kesintisiz hizmet veren “113” no’lu telefonla ‘’Beyaz Kod Danışma Hattını arayarak , https://beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden ya da Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine başvurarak da beyaz kod başvurusunu yapabilir.Şiddet mağduru tarafından yukarıda zikredilen yollardan biri kullanılarak bir başvuru yapıldığında, ilgili başvuru otomatik olarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ekranına düşer. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim personeli bir başvuru olduğu takdirde ivedilikle ilgili personel ile irtibata geçer. Süreç hakkında şiddet mağdurunu bilgilendirir. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri temin ederek sisteme kaydını sağlar ve belge asıllarını ivedilikle il beyaz kod koordinatörlüğüne iletir. İl Beyaz Kod Koordinatörü tarafından görevli birim/personel tarafından intikal ettirilen bilgi ve belgeler tetkik edilerek; 
 
*Başvurunuz beyaz kod kapsamında ise bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilerek adli süreç başlatılır ve süreç boyunca size hukuki yardım yapılır. 
 
*Başvurunuz beyaz kod kapsamında değil ise tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu durumda hukuki yardım talebinizde karşılanmayacaktır. 
 
*Başvurunuzun beyaz kod kapsamında olmadığına ilişkin bilgilendirme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İl Beyaz Kod Koordinatörlüğüne bir dilekçe
ile itiraz edebilirsiniz.
 
 
Adli süreç: Bu süreçte adli mercilerce tarafınıza yapılacak tüm tebligatlar hususunda en kısa sürede il koordinatörlüğünü haberdar etmeniz önem arz etmektedir. Yapılacak duruşmalarda bulunmanız gerekmektedir. Aksi halde mahkemece zorla getirilme kararı verilebilir. Bu süreçte özel avukatınızdan da hukuki yardım alabilirsiniz. Bu durumda Bakanlığımız avukatlarından hukuki yardım almaya devam edip etmeyeceğiniz hususunda il koordinatörlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir. 
 
Bilgilendirme: Tüm bu süreç boyunca, sürecin her aşamasından, tarafımıza vermiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme mailleri gönderilerek
haberdar edileceksiniz.
 
 
 
SIK SORULAN SORULAR 
 
 1 Polise ifade vermem/ Emniyete gitmem şart mı?
 Haklarınızın korunması ve faillerin cezalandırılması, adli mercilerin yetki ve görevi kapsamındadır. Bu nedenle, mümkünse hemen en yakındaki karakola bizzat başvurarak ya da aciliyet teşkil bir durum var ise, derhal bulunduğunuz yere polis çağırarak söz konusu adli süreci başlatmanız gerekmektedir. 2559 sayılı Polis, Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 15 inci maddesine, 27/03/2015 tarihinde 6638 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile “Polis; müşteki, mağdur veya tanık ifadelerini, talepleri halinde ikamet ettikleri yerlerde ve işyerlerinde de alabilir” hükmü getirilmiştir. Bu itibarla; ifadeniz, talep etmeniz halinde görev yaptığınız yerde alınabilecektir.
  
2  Polise/ Emniyete ifade vermek istedim fakat ifade alınmıyor?
 Kamu sağlık kuruluşunda görev yapan bir personelin, görevi esnasında maruz kalacağı bir şiddet, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 131. maddesinde yer alan açık hüküm gereği, şikâyete tabi değildir. Yani bu durumda kolluk, siz şikâyetçi olmasanız da resen olaya el koymalı ve gerekli ön soruşturmayı derhal başlatmalıdır. Aksi durumda kolluk personeli açısından görevi ihmal suçu oluşacaktır.
  
3 Hukuki yardım sürecinde şiddete maruz kalan çalışandan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?
 Hukukî yardım görevi Kanunla verildiğinden, bu görev de bir kamu görevidir. Dolayısıyla hukukî yardım kapsamında yapılan yol/ulaşım giderlerinin görevli personele ödenmesinde 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hareket edilecektir. Ceza davalarında yargılama giderleri beraat hâlinde Devlet; mahkûmiyet hâlinde hükümlü tarafından karşılandığından, mağdur sıfatıyla davaya katılan bakımından herhangi bir yargılama gideri oluşmamaktadır. Dolayısıyla kendisine hukuki yardım yapılan personelden, bu yardım sebebiyle herhangi bir mahkeme masrafı talep edilmeyecektir.
  
4 Beyaz koda başvuru yaptım ancak şikâyetçi değilim.
  Beyaz kod kapsamında işlenen suçlar genel itibariyle takibi şikâyete bağlı olmayan, başka bir ifade ile siz şikâyetçi olmasanız dahi adli mercilerce kendiliğinden soruşturulan suçlardır. Bu tür suçtan haberdar olan yöneticinin, suçu adli mercilere intikal ettirmesi yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle şikâyetçi olmasanız dahi hadise adli mercilere intikal ettirilecektir. Ancak şikâyetçi olmamanızdan dolayı tarafınıza hukuki yardım verilmeyecektir.
  
5 Beyaz koda başvurumu yaptım ancak adli süreç devam ederken şikâyetimden vazgeçtim.
  Yukarıda da izah edildiği üzere bu durumda da tarafınıza verilen hukuki yardım son bulacaktır. Ancak bu tür suçlar takibi kendiliğinden yapılan suçlar olduğundan dolayı yargılama devam edecektir.
  
6 Duruşma davetiyesi geldi. Bu durumda ne yapmalıyım? Duruşmaya gitmesem olur mu?
  Hukuki yardım talebiniz var ise duruşma davetiyesinden İl Koordinatörlüğünü haberdar etmelisiniz.

Duruşmaya iştirakiniz yargılama sürecinin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Mahkemece duruşmada hazır olmanız istenmektedir. Duruşmaya katılmadığınız takdirde, Mahkeme bir sonraki duruşmaya zorla getirilmenize karar verebilir.

   
   
Çalışan Hakları Birim Sorumlusu : Psikolog Gülnur AYDIN 
 
Birim Telefonu    : 1077 
 
 
Ekran Alıntısı.PNG